Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 8 im. J. Korczaka   zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej: BIP Przedszkola nr 8 im. J. Korczaka

 • Data publikacji strony internetowej: 2003-07-22.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-20.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Materiały opublikowane , które zostały opublikowane na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu.
 • Serwis zawiera DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Wyłączenia

 •  Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 16.03.2021.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 16.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grażyna Budzik
 • E-mail:  dyrekcja@przedszkole-korczaka.net
 • Telefon: 94 343 14 32

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gmina Miasto Koszalin
 • Adres: 75-007 Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7
 • E-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
 • Telefon: 94 34 88 600

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,

W całym serwisie włączony jest tzw. foukus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza, dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem, zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 8 im. J. Korczaka w Koszalinie
 
Do budynku prowadzi jedno wejście  niedostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.  Do wejścia głównego prowadzą schody.  Przy drzwiach wejściowych po lewej stronie  znajduje się dzwonek. Po lewej stronie znajduje się kancelaria dyrektora, w której  można złożyć dokumenty. Brakuje pokoju dla interesanta, w którym osoba o szczególnych potrzebach mogłaby załatwić swoje sprawy. Brakuje obniżonych lad. Toaleta znajduje się na parterze  budynku i nie jest dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Brak jest również wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta ( co najmniej trzy dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczeń). Potrzebę usług tłumacza języka migowego należy zgłosić (e-mailem, faxem, listownie lub poprzez inną osobę telefonicznie) tel./fax  94 3414 32   e-mail: dyrekcja@przedszkole-korczaka.net

Aplikacje mobilne

Serwis BIP i CMS Przedszkola nr 8 im. J. Korczaka w Koszalinie   nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej. Serwis zbudowany został w oparciu o metodę "Responsive Web Design", dzięki której automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.